5 Sessions
  • คลินิก
  • หลักสูตร 5 ครั้ง
  • หลักสูตร 10 ครั้ง
  • หลักสูตร 20 ครั้ง
  • หลักสูตร 3 - 5 วัน
  • หลักสูตรการสร้างวงสวิงธรรมชาติ
  • Junior Ambassador Program
  • After School Program

หลักสูตร 5 ครั้ง (5 Sessions)

เป็นหลักสูตรของการฝึกเรียนในระดับกลางและระดับสูงของนักกอล์ฟ มุ่งเน้นเทคนิคและวิธีการเล่นกอล์ฟที่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้นักกอล์ฟได้พัฒนาเกมการเล่นในแต่ละส่วนและเสริมสร้างการเป็นนักกอล์ฟที่ดี เหมาะสำหรับนักกอล์ฟระดับกลางและระดับสูงที่ต้องการแก้ไขวงสวิงโดยอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่อง มีการนำวิดีโอเข้ามาใช้ในการ วิเคราะห์วงสวิง มุ่งเน้นการพัฒนาวงสวิงให้เหมาะสม สามารถนำปรับใช้กับวงสวิงเพื่อสร้างเกมกอล์ฟของท่านให้มีความสม่ำเสมอ ลดข้อผิดพลาด ระหว่างการออกรอบ