Junior Golf Ambassador
  • คลินิก
  • หลักสูตร 5 ครั้ง
  • หลักสูตร 10 ครั้ง
  • หลักสูตร 20 ครั้ง
  • หลักสูตร 3 - 5 วัน
  • หลักสูตรการสร้างวงสวิงธรรมชาติ
  • Junior Ambassador Program
  • After School Program

Junior Golf Ambassador

เป็นโครงการพิเศษสำหรับนักกอล์ฟเยาวชนมาร่วมกันใช้เวลาว่างหลังจากการเรียน เพื่อเสริมทักษะความรู้เกี่ยวกับกอล์ฟในทุก ด้าน โดยจะมีการเรียนประจำวันศุกร์ และมีการออกรอบเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อย่างถูกต้องในสนามจริง

โปรแกรมเสริมทักษะกีฬากอล์ฟเยาวชนเป็นโครงการพิเศษเพื่อเสริมทักษะความรู้ด้านกีฬากอล์ฟ มุ่งเน้นการใช้เวลาหลังเลิกเรียนมารวมกัน เรียนรู้การทำงานเป็นทีม สำหรับหลักสูตรจะให้ความสำคัญตั้งแต่พื้นฐานการสร้างวงสวิงที่ถูกต้อง การเข้าใจในกฎ กติกา การแต่งกาย และมาร ยาทการเล่นกอล์ฟ พร้อมกับมีการประเมินผลโดยการออกรอบในสนามจริง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักกีฬากอล์ฟที่ดีต่อไป โดยจะมี การเรียนในช่วงเย็นวันศุกร์ เวลา 18.00-20.00 น.