After School Program
  • คลินิก
  • หลักสูตร 5 ครั้ง
  • หลักสูตร 10 ครั้ง
  • หลักสูตร 20 ครั้ง
  • หลักสูตร 3 - 5 วัน
  • หลักสูตรการสร้างวงสวิงธรรมชาติ
  • Junior Ambassador Program
  • After School Program

After School Program

"มาตีกอล์ฟหลังเลิกเรียนกันเถอะ" เป็นหลักสูตรการสอนกอล์ฟแบบกลุ่ม โดยจัดหลักสูตรให้กับชมรมกอล์ฟของโรงเรียนที่ให้ความ สนใจในกีฬากอล์ฟ จำนวน 12 ครั้ง โดยมุ่งเน้นด้านพัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟที่ดีบนพื้นฐานความเข้าใจและการพัฒนาระบบความ คิดในการเรียนรู้ที่รวดเร็วควบคู่กันไป

โปรแกรมเสริมทักษะกีฬากอล์ฟสำหรับเยาวชนเพื่อเสริมทักษะความรู้ด้านกีฬากอล์ฟ จัดให้กับโรงเรียนที่ให้ความสนใจในกีฬากอล์ฟ ในรูป แบบของชมรมหรือนักกอล์ฟเยาวชนที่เริ่มสนใจในกีฬากอล์ฟรวมตัวกันเข้ามาเรียน โดยใช้เวลาเรียนหรือหลังเลิกเรียน จำนวน 12 ครั้ง ปลูกฝัง เยาวชนให้สนใจในกีฬากอล์ฟ ได้รับความรู้ตั้งแต่พื้นฐานกีฬากอล์ฟ การสร้างวงสวิงที่ถูกต้อง และสามารถออกรอบในสนามจริงได้ มีระบบการ ประเมินผล พร้อมกับรับประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสอนกอล์ฟฮาร์ทแลนด์