โปรแกรม First Swing 
 

โปรแกรม First Swing

โปรแกรม First Swing เป็นโปรแกรมการฝึกอบรมกลุ่มเกียวกับพื้นฐานการเล่นกอล์ฟและความเข้าใจในกีฬากอล์ฟระยะสั้นเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มสนใจในกีฬากอล์ฟ สามารถสร้าง วงสวิงของตนเองได้ภายใน 3 ชั่วโมง ทางHeartland Golf Schools ได้ค้นพบขั้นตอนและวิธีในการสร้างวงสวิงพื้นฐานที่เข้าใจง่าย และสามาถพัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟได้ มีการ นำหลักสูตรธรมมชาติมาประยุกต์ใช้ในการสร้างวงสวิงของตนเองบนพื้นฐานวงสวิงที่ถูกต้อง โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจการสวิงกอล์ฟน้นนเป็นเรื่องเข้าใจง่าย และเรียนรู้ได้อย่าง รวดเร็วควบคู่กันไป สถานที่การจัดการฝึกอบรมยังสามารถจัดได้ทั้งในห้องสัมมนา สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ และลานสนามหญ้า

 

รูปแบบการจัดกิจกรรม

โปรแกรม First Swing เป็นโปรแกรมการเรียนกอล์ฟแบบกลุ่มที่ได้รับความนิยม เหมาะกลุ่มลูกค้าที่เพศ ทุกวัย สามารถเรียนร่วมกันได้ เหมาะสำหรับการจัดให้กับพนักงานภายใน องค์กร หรือกลุ่มบริษัทต้องการจัดกิจกรรมให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ได้ออกกำลังกาย ได้รับความสนุกสนาน และที่สำคัญได้รับการสร้างวงสวิงกอล์ฟบนพื้นฐานที่ถูก ต้อง เข้าใจง่ายภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง จำนวนกลุ่มผู้เข้าเรียนในแต่ละกลุ่มประมาณ 15 – 60 คน

โปรแกรม First Swing จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนที่สำคัญคือ การสร้างความเข้าใจพื้นฐาน การแนะนำเกล็ดความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ ประวัติ ความเป็นมา อุปกรณ์ที่จำเป็น สนามกอล์ฟ รวมถึงการสร้างระบบความคิดในการเริ่มสวิง ในส่วนที่สองจะเป็นภาคปฏิบัติ โดยมีการสอนพื้นฐานเกี่ยวกับช็อตการเล่นกอล์ฟที่สำคัญได้แก่ การพัต (Put) การชิพ (Chip) และการสวิง (Swing)